Plà estratègic

Diputada delegada de Joventut, Esports i Igualtat.
Diputació de València
Isabel García Sánchez

diputada

Presentació del Plà Estratàgic

La Diputació de València, conscient que en matèria de Violència de Gènere i d’Igualtat entre dones i homes està tot per fer, s’ha posat a la feina i ha dissenyat un Pla Estratègic contra la Violència de Gènere per a tota la legislatura. És la nostra intenció informar en aquest acte de les primeres accions que pensem desenvolupar en 2015, a pesar que estem en l’últim quadrimestre no tenim ni un minut que perdre, i avançar els aspectes fonamentals del nostre pla per a la resta de la legislatura.

Durant 2015 doncs, us informem que anem a dur a terme les següents accions:

1º.- Diagnòstic de situació dels recursos per a combatre la Violència de Gènere

La primera mesura que s’ha adoptat, i dic que s’ha adoptat perquè ja s’està efectuant, és la realització d’un Diagnòstic de situació dels recursos amb els quals expliquen els municipis de la província de València per a combatre la Violència de Gènere. No podem escometre un pla estratègic sense conèixer quin és el punt de partida, l’estat de la qüestió. Mitjançant aquest estudi, esperem conèixer els recursos existents per a la prevenció i actuació davant la Violència de Gènere, analitzar quins són les competències que ha de cobrir l’Administració per a la correcta prevenció, detecció i actuació davant la Violència de Gènere, i veure quins d’aqueixes competències s’estan cobrint i per què òrgans o institucions, i quins estan sense cobrir, o ho estan d’una manera inadequada. És un pas imprescindible per a escometre l’ambiciós Pla integral contra la Violència de Gènere que aquesta institució té programat, i ja us anunciem que el pròxim 18 de desembre us presentarem l’informe amb els resultats d’aquest diagnòstic.

Al mateix temps que es realitza aquest estudi, anem a engegar una Web que mostrarà l’informe diagnòstic, informació sobre els recursos existents, i els serveis d’atenció. A partir del 2016 la web, ampliarà el seu objectiu i continguts perquè servisca d’orientació i guia a totes les dones en situació de maltractament, persones, organitzacions o entitats interessades en el tema, així com de publicació de notícies i de dades relacionades amb aquesta matèria.

2º.- Programa de Formació Integral en Matèria de Violència de Gènere

I també durant aquest 2015, donarà començament un programa formatiu que servirà com a experiència pilot per al Programa de Formació Integral en Matèria de Violència de Gènere, que la Diputació de València té previst oferir al personal tècnic i polític dels ajuntaments de la província de València, que intervinga amb població adolescent i jove (joventut, esports, diversitat), així com les àrees d’igualtat i benestar social durant la present legislatura.

La prevenció de la violència de gènere requereix, d’un coneixement profund de les causes que provoquen la desigualtat social entre dones i homes. Per açò, és fonamental oferir una sòlida formació bàsica en Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes i adquirir les habilitats necessàries per a enfrontar-se a la problemàtica de manera reeixida, tenint en compte les especials característiques de la població més jove en aquesta primera fase.

És fonamental aprendre a reconèixer la violència de gènere, en actituds subtils, prendre contacte amb dinàmiques que faciliten el coneixement sobre com cristal·litza en els diferents perfils de persones joves les desigualtats de gènere, i és necessari ajudar a les regidories a dissenyar polítiques, campanyes de comunicació, i activitats que qüestionen la naturalitat de certes actituds que es donen amb freqüència entre adolescents i joves, a els qui cal parar esment i ajuda, donada la vulnerabilitat del seu moment evolutiu.

Així, l’objectiu principal d’aquesta mesura serà formar al personal polític i tècnic d’àmbit municipal per a la identificació i detecció de conductes constitutives de violència de gènere, oferint una formació que els servisca per al disseny i implementació de polítiques públiques d’igualtat transversals i planificades que fomenten l’eradicació de la violència de gènere, aplicant conceptes i teories bàsiques sobre Igualtat de Gènere, i promovent processos de reflexió que generen transformació social cap a una ciutadania més equitativa, igualitària i inclusiva, lliure de violència de gènere.

Com a breu avanç del Pla Estratègic de la resta de legislatura, us expose a manera de síntesi algunes de les mesures previstes en el mateix:

Programa de Violència de Gènere:

Consistirà en el desenvolupament de les accions iniciades en 2015, en la següent tònica:

 • Després de l’anàlisi de l’informe de diagnòstic de recursos realitzat en 2015, s’elaborarà un nou mapa de recursos i competències, i es duran a terme accions específiques per a la millor coordinació de tots els agents que intervenen en el circuit d’actuacions contra la Violència de gènere, de manera que les dones en situació de maltractament tinguen una atenció més personalitzada i s’evite la revictimización de les mateixes. Açò implicarà la realització de programes formatius, ajustos informàtics, coordinació de diferents administracions públiques, creació d’una xarxa que garantisca una atenció jurídica de qualitat i especialitzada, etc.
 • Formacions i sensibilitzacions que cobrisquen tots els supòsits socials, a més de la joventut que s’escomet en aquesta primera fase: persones migrants, persones majors, persones en risc d’exclusió social, etc.

Programa Planes d’Igualtat Municipals

La Diputació de València incentivarà la realització de Planes d’Igualtat d’àmbit municipal, i per a açò posarà a la disposició dels municipis els següents recursos: formació en matèria de Planes d’Igualtat al personal tècnic i polític dels mateixos, i l’oferiment d’ajudes econòmiques per als municipis que hagen superat amb èxit aquesta fase formativa.

Programa de transformació social

 • Associacions de dones: política objectiva de subvencions.
 • Apoderament de dones
 • Noves masculinitats
 • LGTB
 • Transversalización a través de campanyes en llocs d'oci (joventut, personas majors, esports, teixit associatiu…).

 

Programa de col·laboració en matèria coeducativa amb els centres escolars

Col·laboració amb els centres escolars d’infantil, primària i secundària en matèria de coeducació:

 • Recursos per a formació de professorat.
 • Recursos per a sensibilització d’alumnat i famílies.

Programa d’ocupació

Creació de la “Taula territorial d’ocupació per a les dones”, amb representació del teixit empresarial, part social i Administració, amb l’objectiu d’aconseguir pactes que permeten desenvolupar polítiques que generen ocupació amb una dimensió local:

 • Promovent l’avanç de les dones en l’ocupació.
 • Fomentant la inserció laboral de les dones Víctimes de Violència de Gènere, o en situació o risc d’exclusió social.
 • Desenvolupant estratègies per a combatre la segregació horitzontal i vertical, i la bretxa salarial de gènere.

Programa de desenvolupament rural

Desenvolupant estratègies de gènere per al desenvolupament sostenible del mitjà rural, combinant propostes econòmiques amb mesures d’apoderament, coresponsabilitat, visibilizació femenina i usos equitatius dels espais i el temps.

Programa de cultura per a la igualtat

A través de la implementació de mesures que promoguen la participació, accés, *visibilización i contribució de les dones a l’àmbit de la cultura.

 

Programa de salut de les dones

La Diputació de València promourà aliances amb tots els agents de l’àmbit de la salut (Universitats, Grups de Recerca, Administració Pública i Centres sanitaris públics o privats) per a aprofitar sinergies en el desenvolupament de mesures que suposen avanços en un model de salut amb enfocament de gènere, fomentant tant polítiques de salut sexual i reproductives com de benestar i salut integral de les dones.