Resum executiu sobre el diagnòstic de recursos contra la violència de gènere en la província de València


resumen-executiu-2-213x300ANTECEDENTS

La nova Diputació de València és una institució al servei dels municipis de la província, i es posa en marxa «colze amb colze» amb els ajuntaments de la província de València per a donar-los suport i preservar l’equilibri interterritorial, com també assessorar i prestar assistència tècnica als municipis.

En aquest context, l’acabada de crear Delegació d’Igualtat de la Diputació de València decideix efectuar un estudi tècnic que identifique els recursos disponibles per a combatre la violència de gènere a nivell local i provincial, tot analitzant les seues competències i potencialitats, per a poder escometre al llarg de la legislatura un programa territorial de coordinació institucional i optimització dels recursos esmentats, que consisteixen principalment en el desenvolupament d’accions preventives davant de la violència de gènere, i en el desenvolupament d’un sistema de tractament personalitzat a les víctimes i a les seues filles i fills.

L’equip d’investigació i de treball es forma per persones expertes en l’àmbit de polítiques públiques d’igualtat i violència de gènere, com també expertes a incorporar la perspectiva de gènere de diferents disciplines amb l’objectiu d’enriquir el projecte en totes les seues fases.

Objetius del diagnòstic

 • Conéixer els recursos que hi ha per a combatre (prevenció i actuació) la violència de gènere.
 • Analitzar quines són les competències que ha de cobrir l’Administració per a la correcta prevenció, detecció i actuació davant de la violència de gènere.
 • Analitzar quines d’aquestes competències s’estan cobrint i per quins òrgans o institucions, i quins estan sense cobrir, o ho estan d’una manera inadequada.
 • Disposar d’un informe diagnòstic de la situació actual, per a escometre un pla de xoc integral per a combatre la violència de gènere.

METODOLOGIA

Equip tècnic

 • Angustias Bertomeu Martínez. Experta en noves tecnologies i perspectiva de gènere.
 • Ana María Julián Edo. Advocada i consultora especialista en polítiques públiques d’Igualtat.
 • Elisa Iniesta Pérez de Gracia. Jurista, auditora d’igualtat i especialista en polítiques públiques d’igualtat de gènere.
 • Elena Martínez García. Codirectora del Màster en Dret i Violència de Gènere. Universitat de València.
 • Marina Calatayud. Experta en Gènere. Responsable de la Unitat d’Igualtat de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració de Territori.

Descripció de la mostra

L’enquesta es dirigeix a tots els ajuntaments de la província de València, en total 267. Han omplit l’enquesta 91 municipis, la qual cosa suposa un índex de resposta d’un 34% de la població a la qual s’ha dirigit l’estudi diagnòstic, és a dir, un nivell de resposta molt inferior del què seria desitjable per a extraure conclusions de més abast.

Amb tot, si tenim en compte el total d’habitants de la província de València, que és de 2.420.395 habitants, i el total d’habitants dels municipis que formen part de la mostra, que són 1.467.060 habitants, la població afectada pels serveis i les respostes d’aquest estudi diagnòstic és del 60,6% de la població total de la província de València. El que significa que aquells nuclis amb menor índex demogràfic no es troben ben representats en el present estudi.

Descripció tecnològica

El 8 de setembre es van acordar les característiques tècniques de l’enquesta.

És un formulari en línia, que es pot omplir després de l’oportú registre en el sistema, i mostra unes preguntes o unes altres segons l’opció triada en el perfil de persona usuària. Conserva la informació i es pot exportar a un Excel per al seu estudi. La informació que conté el qüestionari és:

 • El llistat de pobles de la província de València als quals afecta l’estudi. Es mostraran en un desplegable, per a evitar errors d’escriptura.
 • El llistat d’entitats a les quals es dirigeix l’enquesta: ajuntaments, delegacions, serveis Atenpro. Perquè es mostren en un desplegable i només haja que seleccionar aquell al qual pertany la persona que està contestant.
 • El llistat de recursos que estan implantats i s’han d’avaluar, amb la casella d’Altres, per si hi ha algun de no previst. Es mostraran en un desplegable, per a evitar errors d’escriptura.
 • Les dades tècniques de la persona que ompli el formulari, nom i càrrec. De manera que facilita una persona de contacte en cada municipi. Aquesta informació ha facilitat l’estudi, ja que ha afavorit el contacte directe telefònic amb les persones que han omplit l’enquesta però que per diversos motius només n’havien fet una part.

Definició del contingut de l’enquesta, tipus de preguntes i escales de respostes

Amb caràcter previ, les persones participants en l’enquesta s’havien de registrar en la plataforma creada a aquest efecte, en el registre de la qual se’ls preguntava el sexe, el càrrec que tenien i si tenien algun tipus de formació en violència de gènere; en cas afirmatiu havien d’indicar-ne quin.

El tipus de preguntes que es plantejaren van ser:

 • Quantitatives. Se sol·licita informació sobre els recursos materials i humans que cada municipi té assignats sobre l’atenció a víctimes, usant el tipus de respostes tancades per a obtindre dades quantificables i gràfics.
 • Qualitatives. Se sol·liciten espais de text oberts per a respostes qualitatives, suggeriments i altres, però tenint en compte que les respostes no les pot avaluar l’aplicació, tan sols les mostrarà.

El tipus de resposta podia ser més ampli i es podien facilitar diferents opcions per a aconseguir la informació: respostes tancades

 • Si/No
 • Triar una opció entre diverses
 • Triar varies opcions en un llistat
 • Assignar un valor numèric a la resposta; per exemple, en el funcionament d’un recurs o servei s’utilitza l’1 al 10, especificant que l’1 equival a un pèssim aprofitament del recurs i el 10 a un ús òptim d’aquest. També en altres casos s’han utilitzat escales del’1 al 5, fent sempre referència a l’equivalència dels valors mínims i màxims.
 • Assignar un valor numèric a una categoria. Exemple: persones assignades al servei, 1-2-3…
 • Assignar un tant per cent equivalent a: mai 0%, quasi mai 10%, de vegades 25%, moltes vegades 50%, quasi sempre 75%, sempre 100%
 • Sol·licitar el pressupost assignat i mostrar els llindars que s’han de triar.

O bé, es possibilitava la resposta d’un text lliure per a respostes obertes de valor qualitatiu, demandes, suggeriments o propostes.

Paral·lelament a aquest disseny metodològic, es crea i es comprova la plataforma digital i posteriorment es llancen les enquestes formularis als ajuntaments.

Per a obtindre una informació més extensa sobre aquest apartat, es recomana assistir a l’informe complet.

Recollida de les respostes i tractament estadístic de les dades.

A partir del 30 d’octubre es fa la selecció i el tractament estadístic dels resultats de l’enquesta, i les dades s’arrepleguen en els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

En alguns casos s’ha requerit d’un tractament especial de les dades.

Finalment, el nivell de participació és del 35% de la mostra. No obstant això, es considera adequat completar l’estudi amb informació qualitativa arreplegada directament a través de l’opinió experta de les persones responsables dels serveis preventius i assistencials. Els gràfics que acompanyen l’informe són fruit del treball realitzat amb les dades obtingudes i per tant tots són de producció pròpia. Per a conéixer les dades que donen aquests, es recomana assistir a l’informe complet.

Reunions amb els serveis preventius i assistencials

Es fa una reunió de treball el 17 de novembre, a la qual acudeixen persones de reconegut prestigi i trajectòria en la matèria, amb responsabilitat en serveis preventius i assistencials contra la violència de gènere. La reunió està coordinada des de la Diputació de València i dirigida per la diputada d’Igualtat, Isabel García, la qual exposa quin és l’objecte d’aquest estudi, l’interés de la Diputació per conéixer i intercanviar opinions expertes i propostes coordinades i factibles per a poder concretar un diagnòstic de la situació a la província de València. L’objectiu és conéixer i intercanviar la informació extreta dels informes, experiència entorn dels recursos i la seua organització, com també fer propostes i arreplegar el seu criteri expert en aquest informe.

A la reunió esmentada assisteix tot l’equip tècnic del projecte i les persones responsables dels serveis preventius anteriorment referenciades. Després de la reunió es facilita a cada servei un qüestionari en el qual es pregunta per:

 1. La coordinació entre els diversos serveis i Administracions de la provincia de València en els processos institucionals de Violència de Gènere per a previndre la Violència de Gènere. Propostes.
 2. El nivell d'acompanyament de la dona en situació de maltractament.
 3. La qalitat dels plans de seguiment a les dones en situació de maltractament.
 4. Com es podría millorar la qualitat en la gestió del servei (o organisme) que dirigeix.
 5. Com ajudar aquelles dones que no han denunciat (institucionalitzar els processos de presa de decisió de les dones).
 6. Altres propostes de millora que desitgeu realitzar.

Descarregar Resum executiu sobre el diagnòstic de recursos contra la violència de gènere en la provincia de valència.